Undervisning

Jag har undervisat i snart 15 år, i olika former och för olika målgrupper, såväl inom akademi och högskola som på skola och i kursverksamhet. Undervisningen innefattar såväl kandidatnivå som mastersnivå, nationella såväl som internationella studentgrupper, programstudenter som på fristående kurser, på såväl engelska som på svenska med studentgrupper som varierar ifrån 100 till 10 studenter.

Sedan 2018 undervisar jag vid Lunds universitet på Institutionen för strategisk kommunikation och på Avdelningen för modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskap, samt att jag sendan 2022 även gör inhop på Språkkonsultprogrammet, Språk- och litteratur centrum vid Lunds universitet. Jag har även undervisat på Heriot-Watt University i Storbritannien på School of Textile på the Bachelor Program for Fashion, samt att jag genom åren även har givit flertalet gästföreläsningar och öppna föreläsningar.

Undervisningen jag bedriver innefattar teoretiska delar inom de olika ämnesområdena tillämpad visuell kommunikation såväl som visuell kommunikation i stort, grafisk design och rörlig bild, design- och modevetenskap, varumärkeskultur, strategisk kommunikation samt handledning av examensarbeten på såväl kandidat som mastersnivå.

Undervisningen innefattar även handledning och examination av gestaltning inom grafisk produktion och tillämpad visuell kommunikation. Vidare innefattar min undervisningserfarenhet även praktiska moment, såsom programvaruundervisning, handledning och examination i följande programvaror:

 • Grafiska programvaror:
  • Adobe Photoshop
  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
 • Programvaror för filmproduktion:
  • Filmora
  • iMovie

Jag har undervisat genom följande former: teoretiska föreläsningar, praktiska föreläsningar (i programvaror för grafisk och filmproduktion), seminarier, workshoppar, handledning av projekt med skriftlig examination, produktionshandledning, laborationshandledning, praktiska övningar, uppsatshandledning, nätbaserade live-föreläsningar, förinspelade nätbaserade föreläsningar, nätbaserade workshops, nätbaserade seminarier, bleanded learning-struktur, flipped classroom-struktur, läraktivitet utan lärarstöd. Jag har examinerat genom olika examinationsformer, såsom hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, rapporter, projektarbete, gestaltande arbete, portfolio, seminarium och gruppdiskussioner, kandidatuppsatser, formativa examinationsformer vid projektarbete (både vid gestaltande arbete och hemtentamen).

Jag har utvecklat följande nya kurser helt ifrån grunden:

 • 2023 (pågående) – The Fashion Market: Fashion Communication and Sustainability, 5 hp (start VT24), Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet, tillsammans med två kollegor på Institutionen för tjänstevetenskap.
 • 2023 (pågående) – The Fashion Market: Innovation and Fashion Forcasting, 5 hp (start VT24), Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet, tillsammans med två kollegor på Institutionen för tjänstevetenskap.
 • 2018 – Applied Visual Communication, 7,5 hp, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.
 • 2019 – Brand Culture, 7,5 hp, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, tillsammans med en institutionskollega.

Jag har utvecklat följande nya moment:

 • 2020 – Momentet framtidens mode, inom kursen Modets historiska och kulturella sammanhang 3: Fördjupning, 7,5 hp, Modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet.
 • 2019 – Momentet utställningsretorik, inom kursen Modevetenskap: Verktygskurs 2 – kommunikationsstrategier, 7,5 hp, Modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet.
 • 2019 – Momentet innovativa texter och mode, inom kursen Modevetenskap: Modets uttryck 1 – mode som materiell kultur, 7,5 hp, Modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet.
 • 2019 – Portfoliodelen på 10 hp inom Praktikkurs, 30 hp, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.
 • 2019 samt Reflektionsuppgiften, inom kursen Kommunikationsdesign i digitala landskap, 15 hp, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.
 • 2018 – Grafisk design och produktion, inom kursen Kommunikationsdesign i digitala landskap, 15 hp, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.
 • 2018 – Momentet i film och rörlig bild, inom kursen Visuell kommunikation, 7,5 hp, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, tillsammans med en institutionskollega.

Jag har gjort en övergripande omarbetning av följande kurs:

 • 2021 – Modevetenskap: Verktygskurs 2 – modekommunikation och visuell kommunikation, 7,5 hp, programkurs, kandidatnivå, kursen är en större omarbetning av f.d. Modevetenskap: Verktygskurs 2 – kommunikationsstrategier, Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet.
 • 2019 – Kommunikationsdesign i digitala landskap, 30 hp, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, tillsammans med en institutionskollega.

Jag har tagit följande högskolepedagogiska kurser och pedagogiska utbildningar:

 • 2023 – Teaching Portfolio course, 1 vecka, Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Lunds universitet.
 • 2023 – Digital Technology in your Course or Programme, 1 vecka, Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Lunds universitet (pågående).
 • 2022 – Supervisor Training in SI-PASS, The European Centre for SI-PASS Lund University, Manchester, UK.
 • 2019 – Kursansvar i högre utbildning, 3 veckor, Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Lunds universitet.
 • 2019 – Lärarrollen i högre utbildning, påbyggnadskursen vecka 3, Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Lunds universitet.
 • 2018 – Lärarrollen i högre utbildning, 2 veckor, Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Lunds universitet.
 • 2003 – Drama, Dramapedagogiska metoder och teater, 8hp, Högskolan i Kalmar.

Ledningsuppdrag inom utbildning

Sedan 2019 har jag delat programansvarig för Kandidatprogrammet i Strategisk kommunikation samt Kandidatprogrammet i Strategisk kommunikation och digitala medier vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

 • Uppdrag som programansvarig (delat med en institutionskollega) för kandidatprogrammen i Strategisk kommunikation, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, vilket bl.a. innefattar övergripande pedagogiskt utvecklingsansvar för dessa båda program 2019.10.01–pågående.
 • Uppdrag som representant i Grundutbildningsrådet, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, 2019.10.01– pågående.
 • Uppdrag som representant i Kursplanegruppen, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, 2019.10.01– pågående.
 • Pågående – 2019, Delat kursansvar tillsammans med en institutionskollega för kursen Kommunikationsdesign i digitala landskap, 30 hp, programkurs, kandidatnivå, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.
 • Pågående – 2018, Kursansvar för kursen Applied Visual Communication, 7,5 hp, fristående, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.
 • Pågående – 2022 Kursansvar för kursen Modevetenskap: Verktygskurs 2 – modekommunikation och visuell kommunikation, 7,5 hp, programkurs, kandidatnivå, Modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskap, , Lunds universitet, kursen är en större omarbetning av kursen Modevetenskap: Verktygskurs 2 – kommunikationsstrategier.
 • 2021, 2020, 2019, Kursansvar för kursen Modevetenskap: Verktygskurs 2 – kommunikationsstrategier, 7,5 hp, programkurs, kandidatnivå, Modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet.
 • 2020, 2019, Kursansvar för kursen Modevetenskap: Verktygskurs 2 – kommunikationsstrategier, 7,5 hp, programkurs, kandidatnivå, kursen köps in av Modevetenskap (Institutionen för kulturvetenskap) från Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.
 • 2019, Kursansvar för kursen Brand Culture, 7,5 hp, fristående, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, tillsammans med en institutionskollega.
 • 2018, Kursansvar för kursen på Praktikkurs, 7,5 hp, valbar kurs, mastersnivå, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

Läromedelsutveckling

Jag har tagit fram en bredd av olika typer av dokument för undervisnings, såsom:

 • kurshandböcker
 • seminarieinstruktioner
 • workshopsinstruktioner
 • instruktioner för examinationsuppgifter
 • föreläsningspresentationer
 • videoföreläsningar
 • instruktionsfilmer för programvaror till grafisk produktion och filmproduktion för programvarorna Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Filmora, iMovie
 • programvarukompendier till grafisk produktion och filmproduktion för programvarorna Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Filmora, iMovie
 • Canvas-kurser för såväl hela kurser som hela moment
 • Live@Lund-kurser för såväl hela kurser som hela kursmoment